ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขานางเภา

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 4 1 5 1
อนุบาล 3 5 5 10 1
รวมชั้นอนุบาล 9 6 15 2
ป.1 6 6 12 1
ป.2 3 11 14 1
ป.3 3 5 8 1
ป.4 4 2 6 1
ป.5 2 5 7 1
ป.6 8 10 18 1
รวมชั้นประถมศึกษา 26 39 35 6
รวมทั้งหมด 35 45 80 8