โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวาระเริ่มปีการศึกษาใหม่

การประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวาระเริ่มปีการศึกษาใหม่

ทางโรงเรียนวัดเขานางเภาของเรา ได้ทำการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในวาระเริ่มปีการศึกษาใหม่ เพื่อ รายงานผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขานางเภา ประจำปีการศึกษา 2560-2562 แผน 4 ปี ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ทุกท่านด้วยครับ

การประชุมคณะกรรมการ